คณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 09 June 2010 02:51

นายกสมาคม

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ  นานา

อุปนายกคนที่ 1

 • นายแพทย์จตุรพร  ณ นคร

อุปนายกคนที่ 2

 • รองศาสตราจารย์ พันตรี ดร.รุ่งชัย  ชวนไชยะกูล

กรรมการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ
  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาส  สินเพิ่มสุขสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง  ลิ่วเฉลิมวงศ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี  ศรีบุญ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด
  อาจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม

กรรมการและเลขาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วารี  วิดจายา

กรรมการและเหรัญญิก

 • ดร.เมตตา  ปิ่นทอง
Last Updated on Friday, 23 September 2016 16:00