การจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เสร็จสมบูรณ์แล้ว PDF Print E-mail

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โดยมีคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุมตั้งแต่ชั้น 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ถึง 7 (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับเชี่ยวชาญ)
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง ความรู้พื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็น    รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้ความดูแลการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพและ กีฬาที่ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียด คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาอาชีพอื่นๆ
ได้ที่ http://www.tpqi.go.th/ หรือ โทร 0-2617-7970"            

แถลงข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียนติ (25ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติการสอบมาตราฐานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3-7