Latest
การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา PDF Print E-mail

ขอเชิญสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

เรื่อง การค้นหาเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ทางการกีฬา

Talent Identifications in Young Athletes

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย  

 วันที่ 14 -15 มีนาคม พศ 2554 

ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

-------------------------------------

วันที่ 14 มีนาคม พศ 2554

08.30 - 09.00 น   ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 - 09.30 น   พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายในการพัฒนากีฬาเยาวชนระดับชาติโดย  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

09.30 10.00 น   ทิศทางในการพัฒนากีฬาเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

10.00 – 10.30    อาหารว่าง

10.30 - 12.30    เสวนา   เรื่อง  พรสวรรค์ พรแสวง ต้องออกแรงค้นหา โดย  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์  เลขานุการ

  คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

  นายกิตติรัตน์   ณ ระนอง              อดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย

                  ผศ.พิมล   ศรีวิกรม์                      นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

                   นายเกียรติพงษ์  รัชตะเกรียงไกร    ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย 

                  ร้อยตำรวจโทสืบศักดิ์  ผันสืบ         นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย 

                  ดำเนินการอภิปราย โดย                .นพ.อรรถ นานา นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

12.30 – 13.30  อาหารกลางวัน  

13.30 - 14.00  พัฒนาการทางโครงสร้างและสมรรถภาพทางกายในเยาวชน โดย  ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

14.00 - 14.30   โภชนาการสมวัยในนักกีฬาเยาวชน  โดย  รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช    (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

14.30 - 15.00  อาหารว่าง

15.00 – 17.00 การวัดสมรรถภาพทางกายในเยาวชน

                       โดย  รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                              รศ. ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

      รศ.ดร.พันธุ์วิรา  ขวัญบูรณาจันทร์  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

                     ผู้ดำเนินการอภิปราย     นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก  (ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา   การกีฬาแห่งประเทศไทย)

18.00             อาหารเย็น

 

วันที่ 15 มีนาคม พศ 2554

09.00 - 09.30 การนำเสนอทักษะกีฬา 1 เรื่อง  พรสวรรค์ พรแสวง ต้องออกแรงค้นหาตัวอย่างจากกีฬาว่องไว

            โดย นายกมล ตันกิมหงษ์       หัวหน้าผู้ฝึกสอนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย 

09.30 - 10.15 ฝึกปฏิบัติการ 1 การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนตะกร้อ โดย  นายกมล ตันกิมหงษ์ และคณะ

10.15 - 10.45 อาหารว่าง

10.45 - 11.15 พันธุกรรมทางการกีฬา โดย  นพ.อี๊ด ลอประยูร   (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

11.15 - 11.45 เทคนิคทางจิตวิทยาสำหรับการคัดกรองและฝึกสอนในนักกีฬาเยาวชน โดย  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงค์จตุรภัทร (มหาวิทยาลัยบรูพา)

11.45 - 12.15 สารต้องห้ามและอาหารเสริมในนักกีฬาเยาวชน โดย  นายแพทย์เรืองศักดิ์  ศิริผล  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์การกีฬา วุฒิสภา

12.15 - 13.00 อาหารกลางวัน

13.00-13.30  พรสวรรค์ พรแสวง ต้องออกแรงค้นหา: ตัวอย่างจากกีฬาความทนทาน โดย  นายเอกวิทย์ แสวงผล   ผู้ฝึกสอนสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

13.30 - 14.30 การฝึกปฏิบัติการ การคัดเลือกนักกรีฑาเยาวชนระยะไกล โดย  นายเอกวิทย์ แสวงผล และคณะ

14.30 - 14.45 อาหารว่าง

14.45 - 15.15 ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในนักกีฬาเยาวชน โดย   นายแพทย์กรกฎ พานิช (มหาวิทยาลัยมหิดล)

15.15 - 16.00 บรรยายสรุป การค้นหาเยาวชนผู้มีพรสวรรค์ทางการกีฬา โดย  ผศ...ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล  (มหาวิทยาลัยมหิดล)

                     มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

                     โดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ  นานา       นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย      

 

หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด ตารางอบรมอาขมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                 

 
กำหนดการ Open House PDF Print E-mail

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.