Latest
อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.ภูเก็ต PDF Print E-mail

เชิญร่วมการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.ภูเก็ต


เชิญร่วมการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมนักกีฬาในทุกระดับ โดยได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุด โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาควบคู่กับการนำ Key Success Factor มาเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการสนับสนุนให้นักกีฬาสามารถทำการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการส่งเสริม สมรรถภาพของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และควรจะมีการพัฒนาในวงกว้างทั้งประเทศอย่างมีระบบ ดังนั้น ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในหัวข้อเรื่อง
การพัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต


ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
ไฟล์รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3
 
วิธีการส่งบทความวารสารทางเว็ปไซด์ PDF Print E-mail

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.