Latest
การจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา PDF Print E-mail

ขอเปลี่ยนแปลงสถานทีี่

การจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความ เป็นสากลและเหมาะสมกับคนไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
ประเทศและ ต่างประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสร้าง เครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์จัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในวันและเวลาต่อไปนี้ ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00น. ขอเปลี่ยนเปลงสถานที่
จาก ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เป็น
ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรลดา ภาวงศ์ โทร : 089-9407996 อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2617-7970 โทรสาร 0-2617-7577 อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Download เอกสาร

 
การจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพสำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เสร็จสมบูรณ์แล้ว PDF Print E-mail

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โดยมีคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุมตั้งแต่ชั้น 3 (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ถึง 7 (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายระดับเชี่ยวชาญ)
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทั้ง ความรู้พื้นฐานที่ทันสมัยและจำเป็น    รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้ความดูแลการออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพและ กีฬาที่ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและเป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียด คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และสาขาอาชีพอื่นๆ
ได้ที่ http://www.tpqi.go.th/ หรือ โทร 0-2617-7970"            

แถลงข่าว วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียนติ (25ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติการสอบมาตราฐานวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 3-7

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.