สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพลศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

American College of Sports Medicine (ACSM)

National Strength Condition Association (NSCA)

 

หมายเหตุ: หาก้องการเพิ่มเติมลิงค์หรือลิงค์ผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาท่านแจ้งมาที่ e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ขอขอบคุณ

 

 

ผู้สนับสนุน

Core Health & Fitness (Thailand)
ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
Core Health & Fitness (Thailand)


**************************

GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

Great Goody Health And Sport Ltd.