PDF Print E-mail

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Journal of Sports Science and Technologyในปี พศ 2555 ทางสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นวารสารออน์ไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ต้องการส่งบทความ สามารถเข้าถึงวารสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่งวารสาร นอกจากนี้แล้ว ทางกองบรรณาธิการยังได้มีการปรับให้มีการออกวารสาร  ๒ ฉบับต่อปี  เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ที่ต้องการจะตีพิมพ์บทความและผู้อ่าน

ผู้ที่จะส่งบทความหรืออ่านวารสาร จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของวารสาร โดยสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่นี่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกวารสาร ในการติดต่อ สื่อสารและจัดการฐานข้อมูลของวารสาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบสามารถค้นหาได้เฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอร้องให้ทุกท่าน ลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล อีเมลล์ เป็นภาษาอังกฤษ และอยากให้ผู้ลงทะเบียนทุกท่าน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้มากที่สุด เช่น สถานที่ทำงาน ประเทศ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ส่งบทความจากต่างประเทศมาลงในวารสาร
ลงทะเบียนอ่านวารสารหรือส่งบทความ คลิกที่นี่ ต้องสมัครสมาชิกและ login ก่อน

สำหรับผู้ที่ต้องการส่งบทความ ทางกองบรรณาธิการจะรับเฉพาะบทความที่ส่งผ่านระบบออน์ไลน์เท่านั้น จะไม่รับผ่านทาง e-mail อีกต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการอ้างอิง ให้เป็นแบบ Vancouver เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ


อ่านวารสารทั้งหมด

อ่านบทความทั้งหมด


คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ


ขั้นตอนการส่งบทความขึ้นเวปไซด์


Link

Thai Journals Online (ThaiJO)


Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)


คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

arrow_12  สำหรับผู้แต่ง (Author)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)
(ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO)

1449044260_bullet_star_16 การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ 
(ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว)

1449044260_bullet_star_16 การส่งบทความ (Submission)

1449044260_bullet_star_16 การแก้ไขบทความ (Author Correction)

arrow_12  สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

1449044260_bullet_star_16 การประเมินบทความ (Review)

arrow_12  สำหรับบรรณาธิการ (Editor)

1449044260_bullet_star_16 การพิจารณาบทความ (Editing)

arrow_12  สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)

1449044260_bullet_star_16 ลืมรหัสผ่าน (forgot your password)
กำหนดการรับวารสาร

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม

ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน

สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ขอให้ส่งบทความผ่าน online submission โดยส่งที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST/login/


อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่
1.  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST/issue/archive
2.  http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
3.  http://www.sportscience.or.th/jsst/index.php/2jsst/issue/archive   

  ผู้สนับสนุน

  Core Health & Fitness (Thailand)
  ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก
  Core Health & Fitness (Thailand)


  **************************

  GREAT GOODY HEALTH AND SPORT
  นำเข้า ซ่อมบำรุง และออกแบบ

  Great Goody Health And Sport Ltd.