สถาบันการศึกษา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะพลศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

American College of Sports Medicine (ACSM)

National Strength Condition Association (NSCA)

 

หมายเหตุ: หาก้องการเพิ่มเติมลิงค์หรือลิงค์ผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาท่านแจ้งมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ขอขอบคุณ