สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดยนักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในทางทฤษฎีและในการประยุกต์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พศ 2532 (ซึ่งจะตรงกับปีค.ศ.1989 ในตราของสมาคมฯ ตรงก้านของช่อชัยพฤกษ์)

โดยก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการก่อตั้งเป็นสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมฯ เคยดำเนินกิจกรรมในนามชมรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริม แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในรูปแบบการจัดทำจุลสาร วิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปี พศ. 2534 จำนวนปีละ 2 เล่ม มาเป็นประจำ จนถึงปี พศ. 2543 จึงได้เริ่มออกวารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 จำนวนปีละ 2 เล่ม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว ซึ่งมี Impact factor ประมาณ 0.080 ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index (TCI)

นายกสมาคมก่อตั้งสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย คือ รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย , นายกสมาคมคนที่ 2 คือ รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุก และ นายกสมาคมปัจจุบัน คือ ศ.นพ.อรรถ นานา กิจกรรมหลัก ที่สมาคมดำเนินการมาทุกปี คือ ประชุมสามัญประจำปีพร้อมกับประชุมวิชาการประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง ที่เคยดำเนินการประชุมประจำปีและประชุมวิชาการ ทำโดยสมาคมเองหรือร่วมจัดกับฝ่ายจัดประชุมวิชาการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หลายปีต่อเนื่องกันเช่นเคยร่วมจัดประชุมวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  • สถาบันพลศึกษา กรมพลศึกษา
    การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท)
  • ฯลฯ

ปัจจุบัน มีสมาชิกสมาคมประมาณ 600 ราย ประกอบด้วย สมาชิกตลอดชีพรายบุคคล, ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศเกือบทุกแห่ง,สมาคมกีฬาทั่วประเทศ, และสาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท) แต่ละจังหวัดทุกจังหวัด  มีเวปไซด์ของสมาคมและวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของตนเองเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร ระหว่างสมาชิกสมาคม และสมาคมฯ อย่างมีประสิทธิภาพดีพอสมควร ที่ตั้งสมาคมปัจจุบัน คือ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170