นายกสมาคม

  • ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ  นานา

อุปนายกคนที่ 1

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร

อุปนายกคนที่ 2

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม   

กรรมการ

           นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร
           รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี วิดจายา
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร กมุทศรี
           ดร.วิมลมาศ ประชากุล
           ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์
           นายปนิก อวิรุทธการ
           นายสุนันต์ ระฆังทอง
           นายจเด็จ มีลาภ

กรรมการและเหรัญญิก
           อาจารย์ไกรยศ สุดสะอาด

กรรมการและเลขาธิการ
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย โชติดาว