เรียน สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

     ด้วยสมาคมต้องการติดต่อสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิก.
ที่ผ่านมามีสมาชิกบางท่านไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก หรือสมาชิกท่านอื่นฯ ที่มีข้อมูลสมาชิกที่ไม่สามารถดิดต่อได้ โปรดให้ข้อมูล หรือบอกกล่าวแก่สมาชิกท่านนั้นด้วย
จะขอบคุณยิ่ง
รายชื่อสมาชิกที่ไม่สามารถติดต่อได้               แก้ไขข้อมูลสมาชิก